Hitamo umuyobozi wo kwandikira

Icya mbere, andika amazina y'umuyobozi wifuza ko yaguha amakuru. Hakurikijwe amategeko, bagomba gusubiza (Kubera iki?).

Ntushobora kubona uwo ushaka?

Reba byose cyangwa udusabe kongeraho imwe.