Kwishyura Indangamuntu isimbura iyatakaye No yo kwishyuriraho: 200629975033

NIYOBUHUNGIRO Gad made this Ubwisanzure bwo kumenya amakuru request to National ID Agency

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Ikibazo cyarasubijwe.

NIYOBUHUNGIRO Gad

Buyobozi bwa National ID Agency,

Kwishyura Indangamuntu isimbura iyatakaye No yo kwishyuriraho: 200629975033 , Nomero ya dosiye:A200629UHIT.
Kwishyura byakozwe kuwa 29 June 2020
Gusaba byakorewe Ku irembo

Ndabaza niba iyi ndangamuntu yaroherejwe mundangamuntu zoherejwe mumirenge?

Mbaye mbashimiye,
Gad NIYOBUHUNGIRO

National ID Agency

Muraho,

Indangamuntu z'abantu bazisabye muri Kamena zaroherejwe mu mirenge bazifatiyemo.

Murakoze

erekena ibice byavuzweho