Kubaza ikorwa ry'irangamuntu isimbura iyatakaye aho rigeze

Igisubizo kuri iki kibazo cyararengeranye. Mu mategeko, uko byaba bimeze kose, Umurenge wa Kacyiru yagombaga kuba yaramaze gusubiza (ibisobanuro). Ushobora gutanga ikirego kuri gusaba isuzuma.

Buyobozi bwa Umurenge wa Kacyiru,

Nifuzaga gusaba amakuru nkuko byemewe tugendeye kw'itegeko numero 04/2013 ryatowe ku ya 8 Gashyantare 2013 rijyanye no guhabwa amakuru. kubirebana n'uko nasabye gukorerwa indangamuntu isimbura iyatakaye none sindayikorerwa nasabye kuyikorerwa mu kwezi kwa karindwi(Jully 2020) namaze kwishyura byose narabikoze none nayobewe niba yarakozwe cyangwa itarakorwa cyangwa icyabuze ngo ikorwe. Tel:0788611895

Mbaye mbashimiye,

Nkurunziza