Kumenya icyo itegeko riteganyiriza umuzugura wa b'ababyeyi batashanye byemewe n'amategeko

ISHIMWE Pacifique made this Access to Information request to Ministry of Justice

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Ministry of Justice should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

ISHIMWE Pacifique

Dear Ministry of Justice,

I would like to ask for the following information under Law no 04/2013 of 08/02/2013 relating to access to information.
Nifuzaga ku babaza icyo itegeko rigena ku mwana uzungura umubyeyi we wapfuye muri genocide yakorewe abatutsi 1994 mu gihe ababyeyi banjye batashakanye byemewe n'amategeko.
ese bisaba iki? ko uwasigaranye ibyo kwa data adashaka kugira icyo ampa. mwamfasha mu kambwira niba hari icyo amategeko angenera ku burenganzira bwanjye.
Murakoze.

Yours faithfully,
ISHIMWE